• Váš košík je prázdny

OBCHODNÉ PODMIENKY1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.prirodnyraj.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.


Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.prirodnyraj.sk je obchodná spoločnosť:


Prírodný raj s. r. o., Jégého 8, 821 08 Bratislava - Ružinov

IČO: 51085658

DIČ: 2120589603

IČ DPH: SK2120589603

E-mail: info@prirodnyraj.sk

Tel. číslo: 0904 55 33 96


Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 122361/B


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32

P. O. Box 5

820 07 Bratislava 27


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.


Všetky ceny v internetovom obchode www.prirodnyraj.sk sú konečné vrátane DPH.2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci.


Predávajúci – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.


Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom internetového obchodu www.prirodnyraj.sk, obdržala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu, resp. sa pri objednávke zaviazala kúpnu cenu uhradiť pri dodaní tovaru. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním e-mailu a e-mailom potvrdila predávajúcemu akceptovanie cenovej ponuky a oboznámenie sa s obchodných podmienok.


Tovar – produkt/tovar ponúkaný na predaj prostredníctvom internetového obchodu www.prirodnyraj.sk.3. Objednávka a uzavretie zmluvy

Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom internetového obchodu www.prirodnyraj.sk, resp. telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná e-mailom.


Objednávka obsahuje informácie o kupujúcom potrebné na vybavenie objednávky, informácie o objednanom tovare a informácie o spôsobe dopravy a platby.


Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho (objednávka) predávajúcim.


Kupujúciemu sa pred odoslaním objednávky predávajúcemu odporúča oboznámiť sa s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.prirodnyraj.sk.


Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s povinnosťou platby za objednaný tovar a predávajúci je viazaný cenou na internetovom obchode www.prirodnyraj.sk v momente odoslania objednávky. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.


Predávajúci po prijatí objednávky zašle kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávke potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke (údaj o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy; údaj o cene za objednaný tovar; údaj o cene a spôsobe dopravy do dohodnutého miesta určenia; údaje potrebné na odoslanie a doručenie zásielky, prípadne iné údaje).


Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.


Záručná doba začína plynúť dňom kedy kupujúci prevzal tovar. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na tovare, jeho obale alebo v dokladoch viažúcich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo v dokladoch viažúcich sa k tovaru vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby.4. Platobné a dodacie podmienky

    V internetovom obchode www.prirodnyraj.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu nasledovným spôsobom:

  • platba vopred na účet – predávajúci zašle kupujúcemu po vytvorení objednávky podklady potrebné na uskutočnenie platby,

  • v hotovosti, platobnou kartou, Google Pay, Apple Pay pri osobnom vyzdvihnutí na predajni v Bratislave

  • dobierkou – za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru


Faktúra za objednaný a doručený tovar je zasielaná elektronicky a je plnohodnotným dokladom.


Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov kupujúcemu.


Náklady na poštovné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sú stanovené na základe aktuálneho cenníka predávajúceho.


Internetový obchod www.prirodnyraj.sk doručuje tovar v rámci SR a ČR.


V súlade s čl. 4 obchodných podmienok predávajúci objednaný tovar kupujúcemu doručuje nasledovným spôsobom a účtuje si k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dopravu:


Spôsob dopravy a ceny za dopravu Slovenská republika:

  • osobné vyzdvihnutie na adrese Ružinovská 40C, Bratislava – 0,- EUR,

  • Kuriér pri platbe vopred na účet – 2,90 EUR,

  • Kuriér s dobierkou 3,90 EUR.

Spôsob dopravy a cena za dopravu do Českej republiky:

  • Kuriér pri platbe vopred na účet – 4,90 EUR,

  • Kuriér s dobierkou  5,90 EUR


Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar najneskôr do 30 dní - vždy sa samozrejme snažíme, aby to bolo čo najskôr :).


V prípade ak sa objednaný tovar alebo časť objednaného tovaru nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.


Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.


Dodanie objednaného tovaru predávajúci uskutoční vopred dohodnutými prostriedkami k rukám kupujúceho alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).


Dodávaný tovar predávajúci bezpečne a vhodne zabalí na prepravu. Kupujúcemu sa odporúča pri preberaní zásielky prekontrolovať neporušiteľnosť obalu, v ktorom bol tovar doručený.


Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.


Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou kupujúcim v objednávke.5. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má na základe §7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.


Právo na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uplatniť písomnou formou v listinnej podobe na adresu predávajúceho alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail), pričom môže použiť formulár dostupný na tejto stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.


Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Prírodný raj s. r. o., Jégého 8, 821 08 Bratislava – Ružinov (odporúča sa tovar zaslať ako doporučenú zásielku; tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý) alebo ho priniesť na adresu výdajného miesta predávajúceho Ružinovská 40C, 821 03 Bratislava. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a použitý a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.


Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.


Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.


6. Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.prirodnyraj.sk a je vlastníctvom kupujúceho.


Kupujúcemu sa odporúča prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, kupujúci bezodkladne upovedomí predávajúceho o zistených vadách:

- v prípade odstrániteľnej chyby, má kupujúci právo aby bola odstránená bezplatne, riadne a včas, bez zbytočného odkladu, respektíve má právo na výmenu veci,

- v prípade neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- v prípade neoddeliteľnej chyby, ktorá však nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,

- v prípade odstrániteľnej chyby, avšak kupujúci nemôže pre opakovane sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Za zjavné vady sa považuje množstevný a sortimentálny rozdiel tovaru, znehodnotenie tovaru - znehodnotený obal, poškodený obal a pod., ak negatívne ovplyvňujú kvalitu tovaru.


Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.


Predávajúci nezodpovedá za vady produktov v prípade, že tieto sú reklamované po uplynutí ich záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si majú produkty uchovať svoje špecifické vlastnosti.


Právo zo zodpovednosti za vady produktov, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


V prípade výmeny vadného produktu začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového produktu.


Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho hneď po zistení vady.


Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.


Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho Prírodný raj s. r. o., Jégého 8, 821 08 Bratislava – Ružinov (NIE na dobierku, odporúčame zaslať doporučene) alebo po dohode priniesť na adresu výdajného miesta predávajúceho Ružinovská 40C, 821 03 Bratislava. Tovar sa odporúča vhodne zabaliť, aby počas prepravy neprišlo k jeho poškodeniu.


Kupujúci uplatňujúci si reklamáciu je povinný predávajúcemu uviesť kontaktné údaje, telefónne číslo a e-mail, ktoré budú použité na vyrozumenie kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.


Alternatívne riešenie sporov: Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@prirodnyraj.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí príloha č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.7. Používanie materiálov zverejnených na stránkach

Všetky materiály na stránkach internetového obchodu www.prirodnyraj.sk sú vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Prírodný raj s. r. o.. Akékoľvek koprírovanie, používanie a šírenie materiálov zo stránok internetového obchodu www.prirodnyraj.sk nie je povolené.8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Za účelom plnenia kúpnej zmluvy zhromažďuje predávajúci osobné údaje kupujúceho v rozsahu, ktorý je potrebný na uskutočnenie nákupu tovaru v internetovom obchode www.prirodnyraj.sk.


Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a doručenie objednaného tovaru.


Predávajúci (v zmysle uvedeného zákona o ochrane osobných údajov) získava od kupujúceho nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, tel. číslo, e-mail. V prípade právnickej osoby alebo živnostníka ide o nasledovné údaje: obchodné meno, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), tel. číslo, e-mail.


Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.


Prevádzkovateľ internetového obchodu je povinný zabezpečiť poskytnuté osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.


V súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má kupujúci ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


Prevádzkovateľ internetového obchodu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti za účelom doručenia tovaru.9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho www.prirodnyraj.sk a podstránkach.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.


Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.12.2017.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Komu:
Predávajúci: Prírodný raj s. r. o.
Adresa predávajúceho: Jégého 8, 821 08 Bratislava
E-shop predávajúceho: www.prirodnyraj.sk
E-mail predávajúceho: info@prirodnyraj.sk


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci tovar / o poskytnutí nasledujúcej služby*: * Nehodiace sa prečiarkniteČíslo objednávky: Dátum objednania / dátum prijatia:


Meno a priezvisko spotrebiteľa:


Adresa spotrebiteľa:


E-mail spotrebiteľa:


Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu:


Podpis: Dátum:
(iba ak odosielate v tlačenej podobe)Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli v tomto formulári (podľa Vašej voľby).